แบบฝึกหัดที่ 2   

จงเขียนเป็นอักษรไทยและแปลเป็นภาษาไทยโดยพยัญชนะ      

 1. purisassa gonāya  2. manussānam hatthesu
 3. ākāsamhi sakunā  4. buddhassa dhammo
 5. macesu manusse  6. assānam pādā
 7. rukkhamhi kākassa  8. pāsānamhi gono
 9. lokasmim manussā  10. bhūpālassa dīpā

จงแปลเป็นภาษาบาลี โดยเขียนเป็นอักษรไทยและอักษรโรมัน

 11. ร่างกาย ของวัว  12. แก่นกทั้งหลาย บนต้นไม้
 13. ซึ่งเกาะ แห่งโลก  14. ด้วยเท้าทั้งหลาย ของผู้ชาย
 15. โดยมือ ของลิง  16. แห่งกาทั้งหลาย ในท้องฟ้า
 17. ในพระธรรม ของพระพุทธเจ้า  18. หมู่บ้านทั้งหลาย ของพระเจ้าแผ่นดิน
 19. นกทั้งหลาย จากต้นไม้ทั้งหลาย  20. จากม้า บนถนน

HOME                    BACK                    NEXT